Článek s vyjádřením právničky zastupující Terezku a její maminku

zdroj: http://www.ta-gita.cz/tiskove-zpravy/neopravnena-hospitalizace-10lete-divky-na-psychiatrii/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Neoprávněná hospitalizace 10leté dívky na psychiatrii

26.06.2007 17:29 | TA gitA
Dne 21.6.2007 vydal soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Mgr. Miloslav Sládek usnesení, kterým uložil matce povinnost předat následující den po jeho převzetí nezletilou Terezu do péče Dětské psychiatrické kliniky ve FN Motol.
 
Tomuto rozhodnutí předcházelo téměř dvouleté soudní řízení, během kterého se otec domáhal změny úpravy styku ve smyslu jeho rozšíření, i když matka nepovažovala tento návrh za vhodný, a to z hlediska zájmu své nezletilé dcery.

Svůj postoj matka odůvodňovala mimo jiné i skutečností, že spolu rodiče nikdy nežili (otec se zpočátku domáhal soudní cestou popření otcovství) a dcera jej nepovažuje za svého otce v pravém slova smyslu, což ostatně vyplynulo i ze znaleckých posudků. Měla za to, že nejprve je nezbytné, aby byl mezi oběma navázán běžný kontakt otce a dcery. Soudní znalec PhDr. Karel Humhal ve svém znaleckém posudku ze dne 4.5.2007 dokonce konstatoval, že pokud se tato vazba nevytvoří, hrozí, že dítě bude vynucovaným stykem s vlastním otcem týráno. V průběhu soudního řízení nabyla matka dojmu, že je znevýhodňována oproti otci, že je soudcem zastrašována, a proto podala 21.5.2007 na jeho postup k rukám předsedkyně soudu stížnost včetně námitky podjatosti.
 

Soudce ale po měsíci vydal výše uvedené usnesení sám, aniž věc dále postoupil.
 

Pomineme-li osobnosti a postoje obou rodičů, stejně jako procesní postup soudce, pak je na celé věci zarážející odůvodnění usnesení a doba, po kterou má být dítě hospitalizováno.
 

V písemném odůvodnění usnesení soudce své nestandardní a dle našeho názoru protiústavní rozhodnutí (hospitalizace na psychiatrii znamená zásadní zásah do základních lidských práv a je v případě, že dotyčný člověk/dítě není nebezpečný sobě nebo svému okolí nepřípustná) odůvodnil takto: „nezletilá nyní potřebuje neutrální prostředí, kde si může odpočinout od tvrzených konfliktních vztahů rodičů a ujasnit si, co chce ona sama a co je vůle jiných osob.“
 

V daném případě se, podle našeho názoru, jedná o novodobé zneužití psychiatrie v soudním řízení, neboť nemocnice není a nemůže být neutrálním prostředím, kam lze kohokoliv zavřít, aby si cokoliv ujasnil.
 

Toto rozhodnutí však zcela koresponduje se záměry kontroverzního  Usnesení vlády č. 1108 z 10. listopadu 2004, na jehož základě měla být zakládána specializovaná pracoviště na tzv. syndrom zavrženého resp. odcizeného rodiče, a na jehož základě měly být nezletilé děti hospitalizovány a nuceny převýchovou k citovému vztahu k rodiči, kterého odmítají;

„vybrané zařízení (pozn.: psychiatrie) je nemocnicí s komplexní péčí, kterou může s ohledem na dokládaný nepříznivý zdravotní stav a její předešlé hospitalizace nezletilá potřebovat
 

Nezletilá dívka byla v důsledku psychosomatických potíží, které se u ní objevily po té, co na ní bylo naléháno, aby u otce přespávala, hospitalizována ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči, avšak nikoliv na psychiatrii, nýbrž na neurologické klinice, kde pobývala s matkou. Po vyšetření byla v květnu tohoto roku propuštěna do domácího ošetřování. Matka nikdy neusilovala o hospitalizaci své dcery, a toto tvrzení soudce v odůvodnění je nepravdivé, nepodložené a zavádějící;
 

„v neposlední řadě neutrální prostředí přispěje k vypracování objektivnějšího znaleckého posudku, který by měl podle představ soudu přispět k objasnění situace a napomoci při hledání nejvhodnějšího uspořádání rodinných poměrů Terezky“. 
 

Jsme toho názoru, že pro objektivitu soudně znaleckého posudku jsou rozhodující odborné znalosti soudních znalců a jimi zvolené a vyhodnocené metody. Nucená hospitalizace na psychiatrii rozhodně vyšší objektivitu posudku přinést nemůže.
 

ústním odůvodnění svého rozhodnutí se soudce vyjádřil tak, že matka má dceři vysvětlit, že důvodem, proč stráví prázdniny na psychiatrii, je matčin požadavek vůči zdejšímu soudu po vydání předběžného opatření. Předběžným opatřením ale matka pouze požadovala, aby po dobu letních prázdnin nebyl styk dcery a otce upraven, tedy aby nemusela být připravena dceru každý týden předávat v místě svého bydliště a mohla s dcerou strávit prázdniny i mimo Prahu.
 

Dobu hospitalizace, tedy dobu, po kterou má předběžné opatření trvat, stanovil soudce na neurčito. Zvážíme-li, že jedním z důvodů hospitalizace je vypracování znaleckých posudků, přičemž lhůta pro jejich vypracování je stanovena do 60 dnů od předání spisu, pak má Terezka minimálně prázdninový pobyt na psychiatrii zajištěn. Spis totiž ještě nebyl předán vyššímu soudu o rozhodování uplatněné námitky podjatosti. Doba by se tak mohla prodloužit.
 

Během soudního řízení soudce názor desetileté Terezky nezjišťoval, ačkoliv její právo se ke všem záležitostem vyjádřit zaručeno mimo jiné  Úmluvou o právech dítěte.
 

Domníváme se, že toto rozhodnutí zasahuje do základních lidských práv nezletilé dívky a její matky. Mohlo by se však i stát precedentním v tom smyslu, že by bylo možné zavírat zdravé osoby na neurčitou dobu na psychiatrii, aby si tam údajně ujasnili vztah ke svému okolí. Proto považujeme za nezbytné, aby o vývoji tohoto případu byla informována veřejnost.
 

Mgr. Ing. Ivana Spoustová

právnička